Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

    ANASAYFA        AKADEMİK KADRO                   EĞİTİM                ARAŞTIRMA ALANLARI     İLETİŞİM            ANASAYFA

 

                KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ 2011

 

KIRIKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION COURSE CONTENTS 2011

 

 

 

 

 DERSİN KODU: 0301109

DERSİN TÜRKÇE ADI: MEDENİYETLER TARİHİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: HISTORY OF CIVILIZATIONS

           

Ders İçeriği

 

Tarım devrimi, Yakın Doğu ve Asya’da ilk medeniyetlerin yükselişi, Yunan ve Helenistik medeniyetin doğuşu ve gelişimi, Roma medeniyeti, İslam medeniyetinin doğuşu ve gelişimi, Batı’da Ortaçağ, Rönesans ve Reform çağları, Aydınlanma ve sonrası modern dönem medeniyetinde siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda yaşanan dönüşümler.

 

Course Content

 

Agricultural revolution, rise of the first civilizations in Near East and Asia, birth and development of Greek and Hellenistic civilization, Roman civilization, birth and development of Islamic civiliation, Middleage, Renaessence and Reformation in the West, political, social and economic changes during the Enlightenment and afterwards modern civilizations.

 

DERSİN KODU: 0301110

DERSİN TÜRKÇE ADI: SİYASET BİLİMİ I

DERSİN İNGİLİZCE ADI: POLITICAL SCIENCE I

 

Ders İçeriği

 

Siyaset biliminin konusu, devlet, iktidar ve siyasal iktidar kavramları. Siyasal iktidarın sınırlandırılması. Siyasal iktidarın meşruluk sorunu.

 

Course Content

 

The subjects of political science are concepts such as the state, power and political power. Limitation of political power. Legitimacy problem of political power.

 

DERSİN KODU: 0301112

DERSİN TÜRKÇE ADI: HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

DERSİN İNGİLİZCE ADI: BASIC CONCEPTS OF LAW

           

Ders İçeriği

 

Hukukun Temel Kavramları dersinin kapsamına hukuk kavramı, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve hukukun uygulanması konuları girmektedir. Bu bağlamda, hukuk kuralları ile diğer toplumsal davranış kuralları arasında ilişki kurulmakta, yaptırım kavramı irdelenmekte ve pozitif hukuk/ideal hukuk, evrensel hukuk/yerel hukuk, yazılı hukuk/yazılı olmayan hukuk ayrımı, hukukun adalet ve insan hakları ile ilişkisi ele alınmakta, başlıca hukuk sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Hukukun kaynakları çerçevesinde, hukuk kaynağı kavramı açıklanmakta, hukukun kanun, uluslararası antlaşma, tüzük vb yürürlük kaynakları, gelenek hukuku ve yardımcı kaynaklar hakkında bilgi verilmektedir. Hukuk dalları kapsamında ele alınan başlıca konuları, hukukun dallara ayrılması sorunu, Kamu Hukuku/Özel Hukuk ayrımı, Kamu Hukuku ve Özel Hukukun alt-dalları oluşturmaktadır. Hukukun uygulanması konusu kapsamında, hukukun yer, zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının türleri, kuralların yorumlanmasına ilişkin başlıca yöntemler açıklanmakta, yasa boşluğu, kıyas, yargıcın hukuk yaratması hakkında bilgi verilmektedir.

 

Course Content

 

The main topics to be studied are the concept of “law”, the sources of law, the different branches of law and the application of law. In the framework of the sources of law are studied the concept and different kinds of “sources of law” (such as statutes, international treaties, by-laws…). Under different branches of law are considered the division of public law/ private law and sub-divisions within public law and private law. In this context, are given some acquaitance regarding the scope and basic concepts common/ special to different branches (f.ex: concept of rights and its kinds, legal acts and transactions…). The application of law covers application of legal rules with respect to place, time and nature, different methods of interpretation, gaps of law and ways of filling the gaps (creation of a rule by the judge, analogia…).

 

DERSİN KODU: 0301113

DERSİN TÜRKÇE ADI: SOSYOLOJİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI:SOCIOLOGY

           

Ders İçeriği

 

Sosyoloji, modern toplumların kurumlarını ve sorunlarını, modern yaşamın ortaya çıkardığı yeni tip etkileşimleri somut ve eleştirel biçimde inceleyen bir bilim dalıdır. Bu derste 19. yüzyıldan bu yana modern toplumların gelişim serüveni karşılaştırmalı bir biçimde incelenecektir. Modern toplumun son iki yüzyıldır geçirdiği dönüşümler ve 21. yüzyılda kazanacağı yeni boyutlar da ders boyunca tartışılacaktır.

 

Course Content

 

Sociology is a subdiscipline of social sciences in which modern institutions and day-to-day practices of individuals are analysed systematically on a comperative basis. In this course, developmental adventure of modern societies from 19. century will be examined comparatively. Transformations of modern society and new dimentions which it can gain will be discussed along the course.

 

DERSİN KODU: 0301114

DERSİN TÜRKÇE ADI: SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK

DERSİN İNGİLİZCE ADI: STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES

           

Ders İçeriği

 

Temel istatistik bilgisi vermeyi amaçlayan bu ders, ortalamalar, değişkenlik-eğiklik-basıklık ölçüleri, endeksler, olasılık teorisi ve rastlantısal değişkenler, örnekleme teorisi, istatistik karar teorisi, regresyon-korelasyon analizleri ve zaman serileri konularını içermektedir. Olasılık teorisinde olasılık hesabı ve temel olasılık bölünmeleri işlenmektedir. Endeksler konusu da ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Karar teorisini de en genel şekli ile istatistiksel tahmin ve hipotez testleri ele alınmaktadır.

 

Course Content

 

This course, which is for teaching the basic statistics, includes mediums, variable measures, indexes, probability theory and coincidental variables, sample theory, sctatistical decision theory, regration-correlation analysis and time scales. In probabilty theory, calculating the probabilty and basic probabilty divisions are examined. Also, indexes are discussed in more detailed way.

 

DERSİN KODU: 0301115

DERSİN TÜRKÇE ADI: TEMEL BİLGİSAYARA GİRİŞ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING

           

Ders İçeriği

 

Windows İşletim Sistemi, MS Word Kelime İşlemci Programı ile çalışmaya başlamak, belge hazırlamak. Bu belgelerin açılması, kaydedilmesi, sayfa yapısı, karakterlerin biçimlendirilmesi, paragrafların biçimlendirilmesi, sayfaların numaralandırılması, tabloların hazırlanması, şablonların hazırlanması konuları anlatılmaktadır.

 

Course Content

 

To start working with Windows Operating System, MS Office Programs, preparing documents.Opening and saving documents, page design, formatting fonts and paragraphs, numbering pages, creating tables are thought.

 

DERSİN KODU: 0301116

DERSİN TÜRKÇE ADI: İŞLETME YÖNETİMİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: BUSINESS MANAGEMENT

           

Ders İçeriği

 

 Dersin amacı; lisans seviyesindeki öğrencilere, işletme yönetiminde temel olacak kavram, ilkelerin ve yöntemlerin kavratılması; günümüzde ve gelecekte işletme yönetiminin nasıl değişim göstereceği ve ortaya çıkan problemlerin nasıl çözülüp başarının sağlanacağı ile ilgili bilgilerin verilmesidir.

 

Course Content

 

The aim of the course is to instruct students about basic concepts, principles and methods in business management; to show how business management would change today and in future; and to teach how to solve occuring problems and gain success in business.

 

DERSİN KODU: 0301101-0301201

DERSİN TÜRKÇE ADI: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I- II

DERSİN İNGİLİZCE ADI: ATATÜRK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REFORMATIONS I-II

           

Ders İçeriği

 

Türk Milli Kurtuluş Savaşı,nedenleri başlaması, gelişmeleri ve sonuçları Atatürk İlkeleri-Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Devrimcilik, Atatürk'ün Devrimleri.

 

Course Content

 

Turkish National Independence War with its causes, progress and consequences; Atatürk’s principles – Repulicanism, Populism, Secularism, Reformism, Nationalism, Statism; Atatürk’s reforms.

 

DERSİN KODU: 0301102-0301202

DERSİN TÜRKÇE ADI: TÜRK DİLİ I-II

DERSİN İNGİLİZCE ADI: TURKIHS LANGUAGE I-II

           

Ders İçeriği

 

Ana dille kültürel iletişim kurmada öğrencilerin bugüne kadar uğradıkları başarısızlıklar ile nedenleri, toplumda yer edinmelerinde ana dil eğitiminden bekledikleri bilgi.

 

Course Content

 

Students’ failure, and its causes, with cultural communication with main language, their expectations from education on main language in case of finding their plance among society.

 

DERSİN KODU: 0301209

DERSİN TÜRKÇE ADI: SİYASİ TARİH

DERSİN İNGİLİZCE ADI: POLITICAL HISTORY

           

Ders İçeriği

 

20. Yüzyıl dünya tarihi, Avrupa ve dünya siyasi tarihini etkileyen ve belirleyen başlıca olaylar, küreselleşme ve yeni dünya düzeni konuları.

 

Course Content

 

20. century world history, main affairs which affects European and world history, globalization and new world order.

 

DERSİN KODU: 0301210

DERSİN TÜRKÇE ADI: SİYASET BİLİMİ II

DERSİN İNGİLİZCE ADI: POLITICAL SCIENCE II

           

Ders İçeriği

 

Siyasal iktidarın meşruluk sorunu. Elitler, siyasal davranış ve siyasal katılma, siyasal güç, siyasal partiler, baskı grupları, kamuoyu, demokrasi, seçim, siyasal gelişme ve modernleşme, siyasal sistem ve rejimler. Uluslararası ilişkiler ve örgütler.

 

Course Content

 

Legitimacy problem of political power. Elits, political behavior, political participation, political power, political parties, interest groups, public opinion, democracy, elections, political progress and modernization, political systems and regimes, international relations and organizations.

 

DERSİN KODU: 0301218

DERSİN TÜRKÇE ADI: İKTİSADA GİRİŞ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: INTRODUCTION TO ECONOMICS

           

Ders İçeriği

 

 İktisada Giriş dersinin amacı, ekonomi biliminin tarihsel başlangıcı, kapitalist  ekonomi biliminin işleyiş tarzı, ekonomi bilimine ait başlangıç kavramları, ekonomi biliminin nitel ve nicel analiz hakkında bilgilendirilmesine dayanmaktadır.

 

Course Content

 

The point of the course is related to instruct about the historical beginning of economics, functions of capitalism, basic concepts concerning economics, qualitative and quantitative analysis for economics.

 

DERSİN KODU: 0301212

DERSİN TÜRKÇE ADI: MEDENİ HUKUK

DERSİN İNGİLİZCE ADI: CIVIL LAW

           

Ders İçeriği

 

Başlangıç hükümleri, medeni hukukun kaynakları, medeni hukukun temel kavramları, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku.

 

Course Content

 

Opening orders, sources of civil law, basic concepts in civil law, law of persons, family law, law of legacy.

 

DERSİN KODU: 0301213

DERSİN TÜRKÇE ADI: SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM

DERSİN İNGİLİZCE ADI: SOCIAL SCIENCES METHODOLOGY

           

Ders İçeriği

 

Bilim Nedir? Tümevarım ve tümdengelim, bilimsel bir hipotezin kurulması, sentetik ve analitik önermeler, gözlemin teoriye bağımlılığı, doğrulanabilirlik ve yanlışlanabilirlik, bilimde nedensellik ilkesi, Humecu düzenlilik kuramı, pozitivist bilim felsefesi, realist bilim felsefesi ve konvansiyonalist bilim felsefesi, T. Khun’un paradigması, insan bilimlerinin bilimselliği, Karl Popper’ın görüşleri ve teorik varlıklar, davranışın nedensel açıklaması, toplumsal bilimlerin niteliği ve bilimselliği, Emile Durkheim, Karl Marks ve Max Weber’in kuramları, bilimsel bir araştırma ve yayının nasıl yapıldığı.

 

Course Content

 

What is science? Deduction and induction, scientific hypothesis, syntetic and analytic propositions, observation and theory relations, verifiability and falsification, causality in science, Hume’s orderliness theory, positivist scientific philosophy, realist scientific philosophy and conventionalist scientific philosophy, Khun’s paradigm, human sciences, Popper’s ideas and theoretical entities, causal explanations of behaviors, elements of social sciences, theories of Emile Durkheim, Karl Marx and Max Weber, how to make a scientific investigation and publishing.

 

DERSİN KODU: 0301215

DERSİN TÜRKÇE ADI: BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI

DERSİN İNGİLİZCE ADI: OFFICE PROGRAMMES FOR COMPUTER

           

Ders İçeriği

 

Kelime işlem programı, çalışma tablosu hazırlama, internet ve elektronik posta.

 

Course Content

 

Word programmes, preparing excel tables, internet, and electronic mail.

 

DERSİN KODU: 0301217

DERSİN TÜRKÇE ADI: ANAYASA HUKUKU

DERSİN İNGİLİZCE ADI: CONSTITUTION LAW

           

Ders İçeriği

 

Anayasa hukukunun bilgi kaynakları, anayasacılık hareketleri ve yazılı anayasaların doğuşu, kurucu iktidar, devlet kavramı, devlet şekilleri  (monarşi ve cumhuriyet, üniter devlet-bileşik devlet), kuvvetler ayrılığı ve hükümet sistemleri, demokrasi, seçimler, siyasal partiler, temel hak ve hürriyetler, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi.

 

Course Content

 

Informational sources of constitutional law, constitutional movements, birth of written constitutions, founding power, concept of state, regimes, separation of powers, governing systems, democracy, elections, political parties, fundamental rights and freedoms, constitutional scrutiny.

 

DERSİN KODU: 0301304

DERSİN TÜRKÇE ADI: TÜRK ANAYASA HUKUKU

DERSİN İNGİLİZCE ADI: TURKISH CONSTITUTIONAL LAW

 

Ders İçeriği

 

Osmanlı anayasal gelişmeleri, 1921, 1924, 1961 Anayasaları, 1982 Anayasasının temel ilkeleri, temel hak ve hürriyetler, yasama, yürütme ve yargı, yürütme organının düzenleyici  işlemleri, olağanüstü yönetim usulleri, anayasa yargısı, anayasanın değiştirilmesi.

 

Course Content

 

Ottoman constitutional developments, 1921, 1924, 1961 constitutions, fundamental principles of 1982 constitution,fundamental rights and freedoms, legislative, executive and judicial powers, regulative functions of executive body, extraordinary administration, constitutional law, constitutional change.

 

DERSİN KODU: 0301305

DERSİN TÜRKÇE ADI: YÖNETİM BİLİMİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: MANAGEMENT

 

Ders İçeriği

 

Yönetimin sınıflandırılması konusu, amacı, önemi, yönetimin diğer bilim dalları ile ilişkisi,yönetimde planlama, örgütlenme, yöneltme, güdüleme kuramları, eşgüdüm, denetim.

 

Course Content

 

Classification of management, its aim, importance, relation with other scientific branches, planning, organizing, orientation, scrutiny and motivation in management.

 

DERSİN KODU: 0301307

DERSİN TÜRKÇE ADI: BATI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I

DERSİN İNGİLİZCE ADI: HISTORY OF WESTERN POLITICAL THOUGHTS I

 

Ders İçeriği

 

Ders, felsefenin doğuşu, doğa felsefecileri, Sofistler, Sokrates, Sokratesçi okullar, Platon, Aristoteles, Epikurosçuluk ve Stoa okulları, Roma ve Roma felsefesi (Kuruluş, cumhuriyet, imparatorluk, Polybios ve Cicero), Hıristiyanlık ve siyasal düşünce (Doğuş, kurumsallaşma, öğreti ve siyasi iktidar sorunu), feodalite ve siyasal düşünce temelinde işlenerek Aquinumlu Thomas’ın (Aristotelesçi devrim ve öğretisi) anlatılmasıyla sona erer.

 

Course Content

 

Course is related to topics such as the birth of philosophy, natural philosophy, Sophists, Sokrates, Platon, Aristotle, Epicureanism, and Stoicism, Rome and Roman philosophy, christianity and political thought, feudality and political thought, Thomas Aquinas.

 

DERSİN KODU: 0301308

DERSİN TÜRKÇE ADI: MİKRO İKTİSAT

DERSİN İNGİLİZCE ADI: MICROECONOMICS

 

Ders İçeriği

 

Mikro iktisat, ekonomi biliminin mikro birimlerinin, özelikle üretici ve satıcı olarak, ekonomik davranışlarının analizidir.

 

Course Content

 

Microeconomics is the analysis of micro units of economics, especially the behavior of producer and consumer.

 

DERSİN KODU: 0301310

DERSİN TÜRKÇE ADI: GENEL MUHASEBE I

DERSİN İNGİLİZCE ADI: ACCOUNTING I

 

Ders İçeriği

 

Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, işletmelerin ticari işlemlerinin tecrübi yönteme, aralıklı envanter yöntemine ve sürekli envanter yöntemine göre kaydedilmesi, bankalar ve hisse senetleri-tahvil işlemleri,alacaklar.

 

Course Content

 

Basic concepts of accounting and general accounting principles, accounting process, enlistment of trade transactions of a business into periodic inventory, continuous inventory, banks, shares, accounts.

 

DERSİN KODU: 0301311

DERSİN TÜRKÇE ADI: TÜRK SİYASİ HAYATI I

DERSİN İNGİLİZCE ADI: TURKISH POLITICAL HISTORY I

 

Ders İçeriği

 

Tanzimatla başlayan modernleşme süreci, 1876 Anayasası, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, İttihat ve Terakki fırkası dönemi. Kurtuluş Savaşı. Modern Türkiye’nin kuruluşu ve Kemalizm. Tek parti dönemi ve çok partili hayata geçiş.

 

Course Content

 

Modernization beginning from Reorganization, 1876 constitution, I. and II. Constitutional Era, Party of Order and Progress, Independence War. Construction of modern Turkey and Kemalism. Single party era and transformation to multi-party system.

 

DERSİN KODU: 0301405

DERSİN TÜRKÇE ADI: TÜRK KAMU YÖNETİMİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION

 

Ders İçeriği

 

Kamu yönetimi ve özel yönetim ayrımı,  kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeylerdeki bürokratik örgütlenme anlayışı ve uygulamaları, kamu yararı ve kamusal hizmet yaklaşımları, memurluk, kamu görevliliği ve kamu hizmeti, küreselleşmenin kamu yönetimine etkileri; postmodernizm ve kamu yönetimi ilişkisi, kamu yönetiminde yeni gelişmeler ile yeni teknikler ve bunların uygulanabilirlikleri, yönetişim kavramı, kamu bürokrasisinin temel sorunları, kamu yönetiminde etik sorunlar ve yönetsel yozlaşma, sivil toplum ve kamusal alan etkileşimi, yeni kamu işletmeciliği ve yeni kamu yönetimi hareketi, küreselleşme sürecinde modern ulus devlet ve kamu yönetimi, kamu tercihi kavramı, e-devlet uygulamaları ve kamu yönetimine etkileri, Türk kamu yönetiminin anayasal ilkeleri ve bugünkü yapısal ve işlevsel durumu, genel değerlendirme ve sonuç.

 

Course Content

 

Separation between public administration and management, public interest and public service, civil service, effects of globalization on public administration, relationship between postmodernism and public administration, new trends in public administration, new methods and feasibility, governance, fundamental problems in public bureaucracy, ethical problems in public administration, administrative distortion, civil society and public sphere, new public management and new public administration, modern nation state in globalization process, public choice, e-state and its effects on public administration, constitutional principles of Turkish public administration and its actual structural and functional state.

 

DERSİN KODU: 0301407

DERSİN TÜRKÇE ADI: BATI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II

DERSİN İNGİLİZCE ADI: HISTORY OF WESTERN POLITICAL THOUGHTS II

 

Ders İçeriği

 

Ders, 14. yüzyılda laik iktidarın belirmesi gelişmeleriyle başlar. Padualı Marsilius ve öğretisi, Protestanlık ve siyasi düşünce (Reform Hareketi, Luther ve laik otorite), Rönesans, Makyavel ve siyaset kuramı, Thomas More ve Ütopyası, Jean Bodin, İngiliz İç Savaşı ve Thomas Hobbes, John Locke, Aydınlanma düşüncesi, Montesquieu ve J.J. Rousseau’nun anlatılmasıyla sona erer.

 

Course Content

 

Course begins with the emergence of secular power in 14. century. Marsilius of Padua and his doctrine, Protestanism and political thought, Renaissance, Machiavelli and his political theory, Thomas More and his Utopia, Jean Bodin, English Civil War and Thomas Hobbes, John Locke, the Enlightenment, Montesquieu and J.J. Rousseau.

 

DERSİN KODU: 0301409

DERSİN TÜRKÇE ADI: BORÇLAR HUKUKU

DERSİN İNGİLİZCE ADI: LAW OF OBLIGATIONS

 

Ders İçeriği

 

Temel bilgiler, borçlar hukukunun kaynakları, borç, sorumluluk kavramları. Sözleşme türleri, sözleşmenin kurulması, ilan yoluyla ödül sözü verme. Sözleşmelerde şekil, sözleşmelerin yorumu, irade ile irade açıklaması arasındaki uyumsuzluk. Sözleşmelerin konusu, gabin, temsil. Haksız fiilden doğan borçlar, kusursuz sorumluluk. Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan borç ilişkisi, borcun ifası. Alacaklı temerrüdü (Direnmi). Borcun ifa edilmemesi (borca aykırılık). Müteselsil borçluluk, şarta bağlı borçlar. Pey akçesi ve pişmanlık akçesi, Ceza-i Şart. Borcun/borç ilişkisinin sona ermesi. Alacağın temliki ve borcun nakli.

 

Course Content

 

Obligation, liability, contracts, the conditions for validity, capacities, effects of obligations, performance and non performance, torts (liability with fault and without fault), unjust enrichment. This course aims at giving to students basic concepts of Law of Obligations. On successful completion of the course students will be analyze basic legal problems, learn about liability, torts, contracts and other basic concepts of law of obligations.

 

DERSİN KODU: 0301413

DERSİN TÜRKÇE ADI: GENEL MUHASEBE II

DERSİN İNGİLİZCE ADI: ACCOUNTING II

 

Ders İçeriği

 

Sabit varlıklar, banka kredileri, borçlar. Gider ve gelir işlemleri, senet bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, hesapların kapatılması ve dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi.

 

Course Content

 

Real assets, bank credits, debts. Transactions for expenditures and revenues, bills, correction ofenlisting mistakes, inventory, closing the accounts and composing the end-term financial tables.

 

DERSİN KODU: 0301412

DERSİN TÜRKÇE ADI: TÜRK SİYASİ HAYATI II

DERSİN İNGİLİZCE ADI: TURKISH POLITICAL HISTORY II

 

Ders İçeriği

 

Çok partili hayata geçiş, 1960 darbesi, 1971 muhtırası ve koalisyonlar dönemi, 1980 Askeri darbesi ve sonrasında Türk siyasal hayatı.

 

Course Content

 

Transforming into multi-party system, 1960 coup d’etat, 1971 memorandum and era of coalitions, 1980 coup d’etat and afterwards.

 

DERSİN KODU: 0301411

DERSİN TÜRKÇE ADI: MAKRO İKTİSAT

DERSİN İNGİLİZCE ADI: MACROECONOMICS

 

Ders İçeriği

 

Bu dersin amacı temel iktisat teorisini makro boyutta ele alan konularını ileri bir düzeyde ele almaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ülke ve ülkeler arası ekonomiyi, genel denge teorileri konularını açıklayabilecek ve tartışabilecek düzeye gelebilmelidirler.

 

Course Content

 

The objective of the course is to give the student an idea about macroeconomics. The student is expected to acquire an understanding of the problems towards which this kind of analysis is directed to understand, namely, determination of national income, money and credit, employment and unemployment. By instilling the macroeconomic models firmly, the course aims to focus on real world macroeconomic problems.

 

DERSİN KODU: 0301505

DERSİN TÜRKÇE ADI: YEREL YÖNETİMLER I

DERSİN İNGİLİZCE ADI: LOCAL GOVERNMENTS I

 

Ders İçeriği

 

Merkezi idare ile yerel idareler arasında görev ve kaynak paylaşımı; il özel idarelerinin, belediyelerin ve köy yönetimlerinin görevleri, bütçeleri ve gelirleri; yerel hizmetlerde finansal yöntemler. Mahalli idare tanımı ve gelişmesi. Türkiye’de mahalli idare geleneği, anayasalarda mahalli idareler ve yerel demokrasi. Mahalli idare kuruluşları; Belediye, İl Özel İdaresi ve Köy Kuruluşları. Yerel yönetimlerin sorunları ve yeniden yapılandırılması.

 

Course Content

 

The fundamentals principles and concepts about decentralisation and local government such as decentralisation and its types, local government and its types, administrative tutelage, local autonomy, democratic local government, and subsidiarity; the emergence and development of local governments both in the West and Turkey; the distribution of authorities, functions and revenues between the central government and local governments.

 

DERSİN KODU: 0301507

DERSİN TÜRKÇE ADI: AB KURUMLARI VE POLİTİKALARI

DERSİN İNGİLİZCE ADI: POLICIES AND INSTITUTIONS OF EU

 

Ders İçeriği

 

Avrupa Birliği siyasal kurumlarının ortaya çıkması ve dönüşümü, Avrupa Birliği kurumları arasındaki ilişkiler; karar verme sürecinde farklı kurumların rolü, Avrupa Birliği karar-alma sürecinde kurallar ve prosedürler; danışma, rıza ve ortak karar alma prosedürlerinin ayrıntılı incelenmesi ve örneklenmesi.

 

Course Content

 

The aim of this course is to understand the European Union, the historical background of the integration process, the changing institutions and policies. Comprehension between the structure of EU and its constitution, to understand competences and responsibilities of Union’s bodies.

 

DERSİN KODU: 0301508

DERSİN TÜRKÇE ADI: İDARE HUKUKU

DERSİN İNGİLİZCE ADI: ADMINISTRATIVE LAW

 

Ders İçeriği

 

İdare hukukunun genel ilkeleri, kavramları ve kaynakları. İdare yetki ve usul kuralları; Bağlı yetki ve takdir yetkisi. İdare hukuku işlemleri; icrai karar ve idari sözleşmeler. İdari teşkilatlanma biçimleri. Kamu görevlileri, kamu malları ve kamu hizmetleri.

 

Course Content

 

Basic political and legal principles of administrative law. Structural and functional aspects of central and local administrations. Rule-making power of administration. Unilateral administrative acts and contracts.

 

DERSİN KODU: 0301509

DERSİN TÜRKÇE ADI: TİCARET HUKUKU

DERSİN İNGİLİZCE ADI: COMMERCIAL LAW

 

Ders İçeriği

 

Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, adi şirket, kollektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limitet şirketler.

 

Course Content

 

Commercial enterprise, types of commercial enterprise, legal characteristics of commercial enterprise, transmission and pledgement of commercial enterprise, commercial transaction and its provisions.

 

DERSİN KODU: 0301510

DERSİN TÜRKÇE ADI: KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

DERSİN İNGİLİZCE ADI: URBANIZATION AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS

 

Ders İçeriği

 

 Kentin toplumsal birim olarak örgütlenmesine ilişkin teoriler, kentleşme ve kentlileşme kavramları, kentleşme sürecinin temel özellikleri, Türkiye’de konut politikasının gelişimi, sanayileşmiş ülkeler ve üçüncü dünya ülkeleri arasındaki nüfus dengesizlikleri ve bunun etkileri, nüfus dinamiklerinin bağlı olduğu faktörler ve bu faktörlerin ulusal ve uluslararası etkileri ve değişimleri, Türkiye’de nüfus, göç ve gelişmenin birbirine bağlı olarak yapılanmasının ortaya çıkardığı yeni risk türleri, şehir ve bölge planlaması kavramları ve temel yaklaşımlar, Türkiye’de bölge planlamasının ve şehir planlamasının  gelişimi, kentleşme sürecine etkileri, çevre sorunları ve bu sorunların ortaya çıkışına paralel gelişen çevre politikaları, bu politikaların uluslararası ve ulusal düzeydeki yansımaları, çevre düşüncesinin siyasallaşması, dünyada çevre hareketleri, çevre politikasının gelişimi ve mevcut yasal çerçeveler, çevre hukuku kavramı, çevre hukukunun özellikleri, çevre hakkı, çevrenin korunmasına ilişkin yükümlülükler, çevre koruma alanları, çevresel etki değerlendirilmesi ele alınarak incelenmektedir

 

Course Content

 

This course is designed to introduce the fundamental principles and concepts in the field of urbanisation to students; and to inform them about urban planning, policies related to urbanisation and environment and their means both in the West and Turkey. Phenomena of urban and urbanisation; the causes, features and effects of modern urbanisation; urbanisation, urban planning and housing policy in different political and economic systems; the process of urban planning; regional planning; land use and housing policies; environmental problems and environmental policy; urbanisation in Turkey and responsible public authorities; regional planning and land use, housing, squatting policies and their means in Turkey; natural disasters and precautions taken in Turkey; environmental administration and environmental policies in Turkey. On successful completion of the module, the student will be able to: Understanding and Knowledge: Learn about the making, application and control processes of urbanisation and environmental policies both in Turkey and the World, Skill: Analyse the potential effects of these processes on Turkey’s cities and historical and natural environment.

 

DERSİN KODU: 0301512

DERSİN TÜRKÇE ADI: KAMU MALİYESİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: PUBLIC FINANCE

 

Ders İçeriği

 

Maliye biliminin konusu, tanımı ve bölümleri, kamu gelirleri, verginin yapısı ve vergide adalet ilkesi, vergilerin tasnifi, gelirler ve servet vergileri, verginin yansıması, kamu giderleri, bütçe esasları, Türkiye’de bütçe sistemi, kamu borçları.

 

Course Content

 

Basic principles, concepts and policy tools of public finance; public finance as a scientific disipline and its relations with other disiplines; economic role, function and size of public finance; public expenditure, revenue and its economic and fiscal implications in Turkey.

 

DERSİN KODU: 0301511

DERSİN TÜRKÇE ADI: SİYASET SOSYOLOJİSİ (SEÇMELİ)

DERSİN İNGİLİZCE ADI: POLITICAL SOCIOLOGY (ELECTIVE)

 

Ders İçeriği

 

Siyaset ve toplum, siyasi güç, otorite ve iktidar kavramları. Siyasi iktidarın meşruluk temelleri, siyasi kültür ve toplumsallaşma, baskı grupları ve siyasi partiler. Siyasi bölünmüşlük ve bütünleşme, Türkiye’nin siyasi yapısı ve sorunları

 

Dersin İngilizce İçeriği

 

The concepts of political change, political development, political transformation, modernization, revolution, evolution, interest groups, political parties. Political structures of Turkey and its problems.

 

DERSİN KODU: 0301514

DERSİN TÜRKÇE ADI: HALKLA İLİŞKİLER (SEÇMELİ)

DERSİN İNGİLİZCE ADI: PUBLIC RELATIONS (ELECTIVE)

 

Ders İçeriği

 

Yeni bir güç ve işlev olarak halkla ilişkilerin yeri, önemi ve gelişimi, halkla ilişkilerde amaçlar ve temel ilkeler, halkla ilişkilerin örgütlenmesi, halkla ilişkiler biriminin genel organizasyon içindeki yeri, halkla ilişkiler biriminin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanlarında bulunması gereken özellikler, iş yerinde halkla ilişkiler açısından bulunması gereken özellikler, halkla ilişkiler yönetimi, kurumlarda halkla ilişkiler politikasında hedef kitle, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları ile halkla ilişkilerde yöntem ve teknikler incelenmektedir.

 

Course Content

 

In this course, the following subjects are discussed: Basic concepts, evolution, ethics, public opinion, the publics, crisis management, research, management, implementation and relations. The course aims to give the student an insight into public relations by providing a general overview of the many issues facing the public relations practitioner.

 

DERSİN KODU: 0301515

DERSİN TÜRKÇE ADI: OSMANLI İKTİSADİ VE TOPLUMSAL YAPISI (SEÇMELİ)

DERSİN İNGİLİZCE ADI: ECONOMIC AND SOCIAL SCTRUCTURE OF OTTOMAN EMPIRE (ELECTIVE)

 

 

Ders İçeriği

 

Klasik dönem Osmanlı İktisadi ve Toplumsal Yapısı, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İktisadi ve Toplumsal Yapısı’nda Avrupa’daki gelişmelerin etkisiyle yaşanan değişim ve dönüşümler (Osmanlı İktisadi ve Toplumsal Yapısı’ndaki değişimde devlet aygıtının yeri ve önemi), XIX. Yüzyıl Osmanlı İktisadi ve Toplumsal Yapısı (Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve I. Meşrutiyet dönemlerinde yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler), XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı’da ve Türk toplumunda yaşanan dönüşüm (Modernleşme sürecinin Türk toplumu üzerindeki kültürel, ideolojik, siyasal etkileri).

 

Course Content

 

Economic and social structure ofclassical Ottoman era, changes and reforms in Ottoman economic and social structure by the effects of Europaen affairs in 18. century, economic and social structure of 19. century Ottoman Empire, changes in Turkish society in the first quarter of 20. century Ottoman era.

           

DERSİN KODU: 0301605

DERSİN TÜRKÇE ADI: PERSONEL YÖNETİMİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: PERSONNEL MANAGEMENT

 

 

Ders İçeriği

 

Personel yönetimi ilkeleri, 657 sayılı DMK hakkında bilgi, Türkiye’de personel yönetiminin gelişmesi ve amaçları, kamu personel sistemleri, yerellik ilkesi, kariyer ve eşitlik ilkeleri.

 

Course Content

 

Principles of personnel management, information about 657 no. DMK, development and targets of personnel management in Turkey, public personnel systems, subsidiarity, career and equality principles.

 

DERSİN KODU: 0301606

DERSİN TÜRKÇE ADI: MAHALLİ İDARELER MALİYESİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: FINANCE OF LOCAL GOVERNMENTS

 

Ders İçeriği

 

Bu derste, genel olarak mahalli idareler gelir sisteminin evrimi ve mevcut durumu, il özel idarelerinin, belediyelerin ve köylerin gelir, gider ve bütçeleri incelenmekte, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki gelir ve görev paylaşımının daha rasyonel ve demokratik bir yapıya kavuşturulabilmesine yönelik öneriler üzerinde durulmaktadır.

 

Course Content

 

In this course, generally, evolution and actual situation of revenue system of local governments, revenues and expenditures of cities, villages and municipalities are examined; revenue and duty share between central and local governments are thought.

 

DERSİN KODU: 0301608

DERSİN TÜRKÇE ADI: SİYASAL İDEOLOJİLER

DERSİN İNGİLİZCE ADI: POLITICAL IDEOLOGIES

 

Ders İçeriği

 

Bu ders, farklı ideoloji tanımlarının ele alınmasıyla ideoloji kavramının sistematik, kapsayıcı ve eleştirel incelemesini sunmayı ve liberalizm, muhafazakarlık, faşizm, milliyetçilik, komunizm, sosyalizm, anarşizm, feminizm, çevrecilik ve dini köktencilik gibi siyasal ideolojilerin tarihsel gelişimlerini ve temel özelliklerini incelemeyi hedeflemektedir. 

 

Course Content

 

This course aims to examine the definitons of ideologies and to show a critical reading of ideologies and to teach historical evolution and basic elements of political ideologies such as liberalism, conservatism, fascism, nationalism, communism, anarchism, feminism, environmentalism and religious fundamentalism.

 

 

DERSİN KODU: 0301609

DERSİN TÜRKÇE ADI: İDARİ YARGI

DERSİN İNGİLİZCE ADI: JUDICIAL CONRTOL OF ADMINISTRATION

 

Ders İçeriği

 

Bu ders idarenin yargısal denetimi, denetleme sistemleri, İdari Yargı Kuruluşları, Danıştay ve diğer mahkemeler, iptal davaları, tam yargı davaları, idarenin sorumluluğu, kusursuz sorumluluk, yönetsel yargılama yöntemi, yasa yolları, temyiz, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi konularını ele alır.

 

Course Content

 

Administrative judicial system and organs in Turkey, action for annulment and full remedy action, the elements of administrative acts, acts against law, administrative procedure law, case law of administrative courts and case based analysis.

 

DERSİN KODU: 0301610

DERSİN TÜRKÇE ADI: YEREL YÖNETİMLER II

DERSİN İNGİLİZCE ADI: LOCAL GOVERNMENTS II

 

Ders İçeriği

 

Yerel Yönetimler II dersinin temel konuları; merkezden yönetim, yerinden yönetim, yerel özerklik, il özel idaresi, belediye, köy, büyük şehir belediyesi, Yerel Yönetim Birlikleri, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, hizmette halka yakınlık ilkesi vb. konulardır. Derste, son gelişmeler paralelinde yerel demokrasinin geliştirilebilmesi amacıyla yapılması gerekenler üzerinde durulmakta, bu sürecin muhtemel araçları incelenmekle ve AB ülkelerindeki uygulamalara, karşılaştırmalı olarak değinilmektedir.

 

Course Content

 

Administrative structure, authorities, functions, budgets and personnel of local administrations in Turkey (provincial, local administrations, municipalities, and villages), metropolitan municipalities and its application in Turkey, the economic enterprises and unions of local governments in Turkey; reform attempts according to European charter of Local Self-Government in local governments in Turkey.

 

DERSİN KODU: 0301611

DERSİN TÜRKÇE ADI: BÜTÇE TEORİSİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: BUDGET THEORY

 

Ders İçeriği

 

Bütçe teorileri ve uygulamalarının anlatılması amacını güden bu derste bütçenin oluşumuna kaynaklık teşkil eden kamu finansmanına ilişkin temel konular da anlatılır. Ayrıca Türkiye'deki bütçe uygulamaları ile kamu finansman açığının kaynakları ve analizi yapılır.

 

Course Content

 

In this course, which aims to explain budget theories and their applications, basic subjects about public finance that is main root for budget. Additionally Turkish budget system and public expenditures are analysed.

 

 

DERSİN KODU: 0301616

DERSİN TÜRKÇE ADI: KÜRESELLEŞME VE ULUSAL SORUNLAR

DERSİN İNGİLİZCE ADI:

 

Ders İçeriği

 

Bu ders, küreselleşmenin siyasete etkilerini incelemeyi içermektedir. Ders içeriğini, küreselleşme teorileri ve küreselleşme süreçlerinin etkisiyle, milli ekonomi, kültür ve milli kimlik kavramlarının sorgulanmasıyla beraber siyasetin, ekonominin ve kültürün ve siyaset-demokrasi ilişkisinin değişen parametreleri oluşturmaktadır. Bu dersin temel amacı, öncelikle küreselleşme kavramını ve bu kavrama dair tartışmaları sunmak ve küreselleşmenin siyasete etkilerini, ulus-devletin meşruiyeti, ekonomi kültür, göç, çevre, demokrasi konuları çerçevesinde incelemektir.

 

Course Content

 

This course is designed to explore and discuss the political impacts of globalization. The changing parameters of politics, economy and culture in relation to the dissolution of national economy and national identity, the changing nature of politics and democracy will be analyzed by situating these changes in globalization debates. The objective of the course to define the phenomena of globalization and assess the main debates with regard to globalization, analyze the impacts of globalization processes on politics, and to develop a comprehensive and critical understanding of globalization processes.

 

DERSİN KODU: 0301613

DERSİN TÜRKÇE ADI: SİYASET PSİKOLOJİSİ (SEÇMELİ)

DERSİN İNGİLİZCE ADI: POLITICAL PSYCHOLOGY (ELECTIVE)

 

Ders İçeriği

 

Bireyin tekil ve toplu olarak siyasal olgular, kurumlar ve süreçler ile psikolojik düzeyde kurduğu ilişkiler; bireyin toplumsallaşırken ve siyasal davranışını belirlerken, siyasal simgeleri, değerleri ve otorite kavramını nasıl algılayıp içselleştirdiği bu dersin ana temasını oluşturur.

 

Course Content

 

Individual’s psychological relations with political facts, institutions and processes, how an individual evaluates political symbols, values and authority while he or she decides his or her political behavior are main elements of this course.

 

DERSİN KODU: 0301614

DERSİN TÜRKÇE ADI: SİYASET FELSEFESİ (SEÇMELİ)

DERSİN İNGİLİZCE ADI: POLITICAL PHILOSOPHY (ELECTIVE)

 

Ders İçeriği

 

Bu ders Kant’dan Marx'a, Hegel’den Nietzsche’ye geniş bir perspektifte düşünürlerin çalışmalarını ve aynı zamanda liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, anarşizm, milliyetçilik, faşizm gibi büyük siyasi ideolojileri inceler.

 

Course Content

 

This course examines studies of thinkers from Kant to Marx, fom Hegel to Nietzsche and meta-narratives such as liberalism, conservatism, socialism, anarchism, nationalism, fascism.

 

DERSİN KODU: 0301615

DERSİN TÜRKÇE ADI: ANALİTİK BÜTÇE (SEÇMELİ)

DERSİN İNGİLİZCE ADI: ANALYTICAL BUDGET (ELECTIVE)

 

Ders İçeriği

 

Program sorumlularının saptanmasına, bütçede işlevsel sınıflandırmaya ve uluslararası karşılaştırmaya olanak veren, ölçmeye ve çözümlemeye elverişli istatistiki veriler üretmeyi kolaylaştıran bütçe kodlaması.

 

Course Content

 

Analytical budget classification, analytical budget code system.

 

 

DERSİN KODU: 0301705

DERSİN TÜRKÇE ADI: TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

DERSİN İNGİLİZCE ADI: FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS

 

Ders İçeriği

 

İnsan hakları ile kamu özgürlüklerinin felsefi ve hukuksal temelleri, Türkiye’de insan haklarının gelişmesi, 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler ve uygulama, ulusal alanda insan haklarının korunması, uluslararası alanda insan haklarının korunması  (BM İnsan Hakları Komitesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru).

 

Course Content

 

A short introduction to the history of the protection of human rights in international law, a broad coverage of legal and political mechanisms developed for the protection of human rights within the framework of the 1982 constitution.

 

DERSİN KODU: 0301710

DERSİN TÜRKÇE ADI: TÜRKİYENİN YÖNETİM DÜZENİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: ADMISINTRATION STRUCTURE OF TURKEY

 

Ders İçeriği

 

Türkiye'nin devlet yapısının anayasa ve diğer mevzuat çerçevesinde oluşmuş biçimini, oluşumuna kaynaklık eden unsurlara da değinerek ortaya kor ve işleyişini ayrıntılı bir biçimde açıklar.

 

Course Content

 

This course is designed to explain and discuss institutions and organisations in administration structure of Turkey.

 

DERSİN KODU: 0301711

DERSİN TÜRKÇE ADI: ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: CONTEMPORARY STATE SYSTEMS

 

Ders İçeriği

 

Dünyada bulunan belli başlı devletlerin siyasal yapılarını inceleyerek var olan ortak sorunları çözümünde izlenilmiş yolları tespit etmek ve öğrenciye her biri belli siyasal sistemi simgeleyen bu devletler hakkında genel bilgi vermek.

 

Course Content

 

The course aims to give the student an idea about comparative politics and political institutions so that at the end of the course student will be able to make critical evaluations of differences between various national political systems.

 

DERSİN KODU: 0301712

DERSİN TÜRKÇE ADI: CEZA HUKUKU

DERSİN İNGİLİZCE ADI: CRIMINAL LAW

 

Ders İçeriği

 

Ceza Hukuku, toplum düzenini ihlal ettiği için suç olarak nitelenen fiilleri ve bunların karşılığı olan yaptırımları öngören kuralları inceler. Dolayısıyla bu derste suç, suçlu ve ceza yaptırımı ile ilgili genel ilke ve kurallar ele alınmakta; tek tek suçlara ve karşılığındaki yaptırımlara kısaca yer verilmektedir.

 

Course Content

 

The course covers subjects such as historical development of ciriminal law and its resources, criminal codes and their difference from other norms. The Course finally gives an analytic approach to the crime.

 

DERSİN KODU: 0301713

DERSİN TÜRKÇE ADI: DOĞU SİYASİ DÜŞÜNCESİ (SEÇMELİ)

DERSİN İNGİLİZCE ADI: EASTERN POLITICAL THOUGHT (ELECTIVE)

 

Ders İçeriği

 

Bu dersin temel amacı, doğu siyasal düşünce tarihinde seçilmiş okumalar üzerinden giriş niteliğinde bir arkaplan sunmak ve bu alanda temel konuları belirlemektir. Böylece, öğrencilerin siyaset bilimi alanındaki siyasal teorileri ve gelişmeleri karşılaştırmalı analiz etme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

 

Course Content

 

The main objective of the course is to provide students with an introductory background in the selected works to identify the principal issues in history of eastern political thought. The underlying goal is to enable students to develop an ability to analyze and evaluate various political theories comparatively.

 

 

DERSİN KODU: 0301714

DERSİN TÜRKÇE ADI: İNSAN KAYNALARI YÖNETİMİ (SEÇMELİ)

DERSİN İNGİLİZCE ADI: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (ELECTIVE)

 

Ders İçeriği

 

Personel yönetimden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları kavramı, insan kaynaklarının önemi ve insan kaynaklarının özellikleri. İnsan kaynakları planlaması başlığı altında personel gereksinim türleri, insan kaynakları planlamasının amacı, önemi ve nedenleri. Personel ihtiyacı tahmin yöntemleri, insan kaynaklarının temin ve seçimi, insan kaynaklarında performans değerlendirme ve kariyer geliştirme.

 

Course Content

 

Legal context, job analysis, recruitment, testing, hiring, training, performans appraisal motivation, compensation, labour relations are included in the course content. The Course is aimed primarily at students who intend to specialize in managing human resources or to increase their managerial skills and capabilities in work life.

 

DERSİN KODU: 0301805

DERSİN TÜRKÇE ADI: TÜRK VERGİ SİSTEMİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: TURKISH TAX SYSTEM

 

Ders İçeriği

 

Türk vergi hukukunun temel esasları ve Türk vergi sistemi konularındaki temel bilgileri kazandırmak. Dönem boyunca aşağıdaki konuları ele alınması amaçlanmaktadır. Vergi hukukuna giriş. Vergilendirme yetkisi, vergi hukukunun kaynakları. Vergilendirme süresinin aşamaları (Tebliğ, Tahakkuk, Tahsil). Mükellefin ödevleri ve denetleme. Vergi suç ve cezaları. Vergi yasası. Türk vergi sistemi hakkında genel bilgi. Gelir vergisi. Kurumlar vergisi. KDV ve diğer vergiler.

 

Course Content

 

Corporate income taxes, individual income taxes, value added tax, special consumption tax, banking and insurance transaction taxes, stamp duty tax, special communication tax, tax on wagering, tax on customs are main subjects of this course.

 

DERSİN KODU: 0301807

DERSİN TÜRKÇE ADI: ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR

DERSİN İNGİLİZCE ADI: CONTEMPORARY ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS

 

Ders İçeriği

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin Soğuk Savaş sonrası döneme damgasını vuran ve uluslararası gündemi şekillendiren gelişme ve kavramsal tartışmalarla ilgili bilgi ve yorum yeteneğini artırmaktır. Buna yönelik olarak öğrencilerin özellikle medeniyetler çatışması ve tarihin sonu gibi karşıt tezleri okuyup değerlendirerek tartışması amaçlanmaktadır. Bunun yanında derste ele alınan diğer konular, küreselleşme, çevre sorunları, nükleer silahların yayılması, Ermeni soykırım iddiaları, Türk dış politikasında yeni eğilimler olarak özetlenebilir.

 

Course Content

 

One of the main goals of this course is to inform the students about the developments and conceptual arguments shaping the post-Cold War era. This course is not about daily politics or current events, but mainly about the contemporary international and conceptual issues. For this purpose the students read and discuss the conflicting theses such as the clash of civilizations by Samuel Huntington and the end of the history by Francis Fukuyama. Besides these general issues, the other course topics include globalization, environmental problems, proliferation of nuclear weapons, Armenian claims of genocide and the new trends in Turkish foreign policy.

 

DERSİN KODU: 0301811

DERSİN TÜRKÇE ADI: TÜRKİYE –  AB İLİŞKİLERİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: TURKEY – EU RELATIONS

 

Ders İçeriği

 

Türkiye-AB ilişkileri Ankara Antlaşması’ndan bu yana çeşitli aşamalardan geçerek günümüzde tam üyelik için müzakere aşamasına kadar gelmiştir. Avrupa bütünleşmesinin ve Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişme süreci analiz edilecek; ilişkiler siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik boyutlarıyla başlangıcından bugüne mercek altına alınacaktır. Dersin amacı Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili beklentiler üzerine tartışmalar yapmaktır.

 

Course Content

 

The aim of this course is to understand the European Union, the historical background of the integration process, the changing institutions and policies. Students who completed the course successfully are expected to learn the history of the Union, to comprehend the structure of EU and its constitution, to understand competences and responsibilities of Union’s bodies, relations between Turkey and European Union, and current problems and future perspectives of the Union.

 

 

DERSİN KODU: 0301812

DERSİN TÜRKÇE ADI: TÜRKİYE EKONOMİSİ

DERSİN İNGİLİZCE ADI: ECONOMY OF TURKEY

 

Ders İçeriği

 

Bu derste öncelikle amaçlar, yöntem ve bilgi kaynakları açıklanmakta akabinde de Türkiye'nin temel ekonomi politikası yaklaşımı ele alınmaktadır. Kısa bir tarihsel geçmiş açıklaması yapıldıktan sonra Cumhuriyet dönemi ekonomik yapısının oluşumu ve belli başlı evreleri ayrıntılı olarak incelenmektedir.

 

Dersin İngilizce İçeriği

 

In this course, at first, aims, methodology and information sources are explained and then main political economy of Turkey is examined. After a short historical background, economical structure of early Republic and its main phases are examined in a more detailed way.

 

DERSİN KODU: 0301813

DERSİN TÜRKÇE ADI: TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI

DERSİN İNGİLİZCE ADI: THE SOCIAL STRUCTURE OF TURKEY

 

Ders İçeriği

 

Toplumsal yapı kavramının farklı kullanım anlamlarının açıklanmasından sonra Türkiye'nin toplumsal yapısının çözümlenmesine girişen bu derste Osmanlı toplumsal yapısından günümüze geçen süreç ve bu sürecin siyasal anlamı ele alınır.

 

Course Content

 

The course aims to teach the main traits of Turkish socio-economic structure to Students. Upon the succesful completion of the course, a student is expected to have knowledge on Turkish society, its social and economic structures beginnning from Ottoman era.

                                  

DERSİN KODU: 0301815

DERSİN TÜRKÇE ADI: MEDENİYET KURAMLARI

DERSİN İNGİLİZCE ADI: CIVILIZATION THEORIES

 

Ders İçeriği

 

Gelişme teorisi, yayılma teorisi, yüksek kültür teorisi, motivasyon teorisi gibi medeniyet kavramı  ile alakalı teoriler dersin konusunu oluşturmaktadır.

 

Course Content

 

Theories related to the concept of civilization such as evoulation theory, diffusion theory, high-culture theory, mativation theory are the main contents of this course.

                                  

                       

DERSİN KODU: 0301816

DERSİN TÜRKÇE ADI: İŞ HUKUKU

DERSİN İNGİLİZCE ADI: LABOUR LAW

 

Ders İçeriği

 

İş Hukukunun konu ve nitelikleri, iş hukukuna yöne veren temel ilkeler, iş hukukunun temel kavramları, hizmet akdi yapılması, hizmet akdinden doğan borçlar, hizmet akdinin sona ermesi, işin düzenlenmesi, sendikalar, toplu iş uyuşmazlıklarına çözüm yolları, grev ve lokavt bu dersin içeriğini oluşturur.

 

Course Content

 

The characteristics and sources of labour law are explained. The meanings of terms such as employee, employer, job site, and enterprise regarding labour law is given. Contract of employment, the results of the termination, trade unions, collective labor agreement and the peaceful settlement of labour disputes, strike, and lock-out, basic concepts of social securities are discussed.

 

Copyright © 2011 Kırıkkale Üniversitesi